Home | About CIM | In Memory of Chern | Affiliations | Lectures | Conferences | Visitors | Library of Mathematics  | Graduates | International Cooperations | Videos 

 
 
About CIM
 
Home > About CIM > Post-Doctors

Post-Doctoral Fellows

Name

Term of Employment

Office

E-mail Address

Liang Sun

11.2015-


xiaosunliang@163.com

Hongyu Cheng

06.2017-

609

hychengmath@126.com

Yuting Zhou

07.2017- 

509

nkzhouyt@mail.nankai.edu.cn

Xiongwei Cai

07.2017- 

612

shernvey@gmail.com

Liwei Yu

01.2018- 

812

yuliwei@mail.nankai.edu.cn

Hao Zhu

01.2018- 

509

haozhu@mail.sdu.edu.cn

Niufa Fang

07.2018-

715

hao530755649@163.com

Yuzhu Chen

07.2018-

812

cyzdgjj@163.com

Ao Cai

10.2018-

609

godcaiao@126.com

Yihan Li

10.2018-

715

yhli@math.ucsb.edu

Benedikt Hurle

01.2019-

313


Zelin Yi

08.2019-

311

zelin@nankai.edu.cn

Yong Li

09.2019-

311

liyong_cnu@163.com

Mafoya Landry Dassoundo

09.2019-

313


Previous PostDocs   (postdocs completed after 2005)
Zhiqing Wang

07.2003-07.2005       


zhiqingwang@nankai.edu.cn

Hailong Hao

11.2003-11.2005 


hailonghe@21cn.com

Kim Chang-Wan 

03.2004-02.2005


cwkim@nankai.edu.cn

Bin Xu

03.2006-03.2008         


xuu2000@sohu.com

Duokui Yan

09.2009-09.2011           


duokuiyan@gmail.com

Wenzhuang Zhu

10.2009-03.2014 


zhuwz76@nankai.edu.cn

Xiaojun Chang

03.2010-03.2012 


changxj1982@hotmail.com

Jianjun Zhang

01.2012-01.2014 


jj-zhang09@mails.tsinghua.edu.cn

Yin Chen

02.2012-02.2014         


ychen@nenu.edu.cn

Ming Liu

07.2012-06.2014           


ming.l1984@gmail.com

Jialin Zhu

09.2013-06.2015       


jialinzhu@nankai.edu.cn

BingKwan So

09.2013- 11.2015 


bkso@graduate.hku.hk

Yan Li

09.2014-10.2016       


yy3005210038@mail.nankai.edu.cn

Lizhi Chen

07.2014-07.2016       


chenlzh@lzu.edu.cn

Binlin Zhang

09.2014-11.2017       


zhbinlin@gmail.com

Syed Chowdhury 

10.2014-10.2016       


upal_27@yahoo.com

Yuwei Ou

09.2015-09.2017           


yuweiou@163.com

Rusong Zheng

10.2015-03.2018     


zhengrs@sustc.edu.cn

Wendu Li

07.2016-09.2019


13622052792@126.com

Huixian Meng

06.2017-06.2019


menghuixian@snnu.edu.cn

Liangping Qi

06.2017-08.2019


l.qi@mail.bnu.edu.cn

 

Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin 300071 China
Tel: 86-22-2350-1029, 86-22-2350-8228, Fax: 86-22-2350-8114, Email: cim@nankai.edu.cn
Copyright Chern Institute of Mathematics