Home | About CIM | In Memory of Chern | Affiliations | Lectures | Conferences | Visitors | Library of Mathematics  | Graduates | International Cooperations | Videos 

 
 
About CIM
 
Home > About CIM > Post-Doctors > List of Post-Doctors

Post-Doctoral Fellows

PostDocs

Term of Employment

Office

E-mail Address

Yihan Li

10.2018-

310

yhli@nankai.edu.cn

Yanlong Zhang

03.2021-

314

long1755@126.com

Xin Xu

10.2021-

311

9820210107@nankai.edu.cn

Dongfang Gao

12.2021-

314

9820210123@nankai.edu.cn

Yujie Chen

07.2022-

812

chenyujie@nankai.edu.cn

Yu Feng

09.2022-

315

yuf@nankai.edu.cn

Previous PostDocs (completed postdoc after 2005)
Zhiqing Wang

07.2003-07.2005     


zhiqingwang@nankai.edu.cn

Hailong He

11.2003-11.2005 


hailonghe@21cn.com

Kim Chang-Wan 

03.2004-02.2005


cwkim@nankai.edu.cn

Bin Xu

03.2006-03.2008       


xuu2000@sohu.com

Duokui Yan

09.2009-09.2011         


duokuiyan@gmail.com

Wenzhuang Zhu

10.2009-03.2014 


zhuwz76@nankai.edu.cn

Xiaojun Chang

03.2010-03.2012 


changxj1982@hotmail.com

Jianjun Zhang

01.2012-01.2014 


jj-zhang09@mails.tsinghua.edu.cn

Yin Chen

02.2012-02.2014       


ychen@nenu.edu.cn

Ming Liu

07.2012-06.2014         


ming.l1984@gmail.com

Jialin Zhu

09.2013-06.2015     


jialinzhu@nankai.edu.cn

BingKwan So

09.2013- 11.2015 


bkso@graduate.hku.hk

Yan Li

09.2014-10.2016     


yy3005210038@mail.nankai.edu.cn

Lizhi Chen

07.2014-07.2016     


chenlzh@lzu.edu.cn

Binlin Zhang

09.2014-11.2017     


zhbinlin@gmail.com

Syed Chowdhury 

10.2014-10.2016     


upal_27@yahoo.com

Yuwei Ou

09.2015-09.2017         


yuweiou@163.com

Rusong Zheng

10.2015-03.2018   


zhengrs@sustc.edu.cn

Wendu Li

07.2016-09.2019


13622052792@126.com

Hongyu Cheng

06.2017-11.2020


hychengmath@126.com

Huixian Meng

06.2017-06.2019


menghuixian@snnu.edu.cn

Liangping Qi

06.2017-08.2019


l.qi@mail.bnu.edu.cn

Xiongwei Cai

07.2017- 07.2021


shernvey@gmail.com

Yuting Zhou

07.2017- 09.2022


nkzhouyt@mail.nankai.edu.cn

Liwei Yu

01.2018- 11.2019


yuliwei@mail.nankai.edu.cn

Hao Zhu

01.2018- 04.2020


haozhu@nju.edu.cn

Niufa Fang

07.2018-09.2020


nfafang@163.com

Yuzhu Chen

07.2018-06.2022


chenyuzhu@tju.edu.cn

Ao Cai

10.2018-12.2021


godcaiao@126.com

Yecheng Zhu

12.2018-01.2021


zhuyc929@mail.ustc.edu.cn

Zelin Yi

08.2019-06.2021


yizelin@126.com

Yong Li

09.2019-08.2022


liyong_cnu@163.com

Mafoya Landry Dassoundo

09.2019-05.2022


dassoundo@yahoo.com

Jiahao Xu

11.2019-03.2022


178881559@qq.com

Xu Xia

09.2020-10.2022


xiaxu14@mails.ucas.ac.cn

 

Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin 300071 China
Tel: 86-22-2350-1029, 86-22-2350-8228, Fax: 86-22-2350-8114, Email: cim@nankai.edu.cn
Copyright Chern Institute of Mathematics